سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
ایوب نیک گو – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه طیور دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
مرتضی مهری – عضو هیئت علمی گروه دامی، دانشگاه آزاد واحد شهرقدس
مختار فتحی – استادیار گروه علوم دامی- بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور

چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین بر عملکرد رشد و تلفات جوجه های گوشتی سویه راس ۳۰۸ انجام شد. در این آزمایش د ویست و چهل جوجه گوشتی یک روزه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی بین ۳ گروه تیماری ت قسیم شدند. هر تیمار دارای ۴ تکرار و هر تکرار شامل ۲۰ جوجه بود. ۳ تیمار آزمایشی ع بارت بودند از ۱- تیمار (Control) که از یک جیره غذایی پایه تغذیه کرد ۲- تیمار (۰/۱ درصد)، که سطح ۰/۱ درصد پودر دارچین در کیلوگرم خوراک، را همراه با جیره پایه مصرف کرد ۳- تیمار (۰/۲ درصد)، که سطح ۰/۲ درصد پودر دارچین در کیلوگرم خوراک، را همراه با جیره پایه مصرف کرد. نتایج عملکرد نشان د اد که، م کمل سازی دارچین (۰/۱ و ۰/۲ درصد) سبب افزایش معنی دار وزن بدن شد (P<0/05). همچنین سبب کاهش معنی دار خوراک مصرفی و ضریب تبدیل در دوره آغازین گردید. سطوح د ارچین در دوره های رشد و پایانی و کل سبب ا فزایش م عنی دار خوراک مصرفی شد (P<0/05) اما در این دوره ها تأثیر معنی داری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت (P>0/05). همچنین سطوح دارچین سبب کاهش تلفات نسبت به گروه شاهد گردید و هیچ تلفاتی در تیمارهای حاوی دارچین مشاهده نشد (P<0/05).