سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پریسا پورنادری – دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی
جمال مشتاقیان – دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی
حسین حجازی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دانشکده پزشکی ، گروه انگل شناسی

چکیده:

کلسترول جزء اساسی غشا و پیش ساز هورمون های استروئیدی و اسیدهای صفراوی می باشد. بیشترین غلظت کلسترول در مغز وجود دارد و نقصان در متابولیسم و انتقال کلسترول منجر به بروز اختلالات شدید نورولوژیک می گردد. به علاوه کلسترول نقش بسیار مهمی در سیناپتوژنز و عملکرد سیناپس ها دارد. این مطالعه به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کلسترول خون بر یادگیری و حافظه رت طرح ریزی شده است. در این تحقیق موش های صحرایی نز جوان تهیه و تحت شرایط استاندارد نگهداری شدند. سپس رت ها به ۴ گروه ۶ تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل: گروه شاهد، گروه هیپرکلسترول، گروه هیپرکلسترول + پروتئین سویا ۴۰% و گروه پروتئین سویا ۴۰% بودند. بعداز سه ماه تیمار تست های رفتاری آغاز گردید. برای سنجش یادگیری و حافظه از ماز شعاعی هشت بازویی استفاده شد و داده ها توسط یک برنامه کامپیوتری جمع آوری گردید تست های رفتاری روزی یک بار به مدت پنج هفته متوالی انجام شد . نتایج نشان دادند که سطوح مختلف کلسترول سرم اثر معنی داری بر یادگیری، حافظه کوتاه مدت و حافظه دراز مدت رت نداشته است.