سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا نادری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک,
ابراهیم فراهانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران
حمید مدنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهدی چنگیزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

بابونه گیاهی است که کاربردهای زیادی در صنایع داروئی دارد و می توان به فعا لیتهای باکتری کش و ضد قارچی به و یژه علیه باکتری گرم مثبت و گونه ای از قارچهای Candida که در انسان عفونت ایجاد می کنند، اشاره کرد. در این تحقیق اثر دو عامل N و P (کود نتروژنه و فسفاته) هر کدام در ۴ سطح (جمعأ ۱۶ تیمار) و ۳ تکرار ( ۴۸ کرت ) در قالب آزما یش فاکتور یل در طرح پا یه بلوک های کامل تصادفی بر روی مقدار عملکرد گیاه داروئی بابونه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که کود نیترو ژنه و فسفاته می توانند در عملکرد گیاه بابونه تاثیر داشته باشند.