سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر شهابی فر – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

پتاسیم و منیزیم از عناصر ضروری گیاه شناخته شده اند . پتاسیم در فعال کردن آنزیم های گیاهی نقش خیلی مهمی دارد .به طوری که تاکنون به اثبات رسیده این عنصر عامل فع الیت ۶۰ آنزیم گیاهی می باشد .یکی ازنقش های مهم آن انتقال قند درگیاه است . منیزیم بخشی از مولکول کلروفیل بوده وجزء ساختار سلول محسوب می شود.کمبود این عنصر در مزارع گندم کشور دیده می شود. به منظور بررسی این دو عنصر بر برخی خواص کمی وکیفی گندم طرح تحقیقاتی درسا ل ۱۳۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسماعیل آباد باسه سطح پتاسیم (صفر، ۱۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار (K2O) ازمنبع سولفات پتاسیم و سه سطح منیزیم (صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار ) ازمنبع سولفات منیزیم به صورت آزمایشات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار ودر مجموع ٢٧ کرت آزمایشی به مرحله اجرا در آمد . صفات مورد مطالعه در این آزمایش شامل عملکرد دانه ، وزن هزاردانه ومیزان غلظت نیتروژن در دانه (جهت اندازه گیری پروتئین ) بود.پس از اندازه گیری صفات مورد مطالعه داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری تجزیه وتحلیل شدونتایج حاصله نشان داد که اثر منیزیم برصفت عملکرد دانه در سطح ١%معنی داربود .همچنین صفاتی ازقبیل وزن هزاردانه ومیزان پروتئین نیزبا اثراین تیمار کاملا معنی دارشدند.اثر پتاسیم نیز برصفاتی ازقبیل عملکرد دانه، وزن هزاردانه ومیزان پروتئین کاملا مثبت ودر سطح ١% معنی داربود.اثرات متقابل پتاسیم ومنیزیم تنها بروزن هزاردانه تاثیری مثبت در سطح ٥%داشت.استفاده نیتروژنیمار کودی ۲۰۰ کیلوگرم درهکتار سولفات منیزیم (Mg2) بیشترین مقدارعملکرد دانه با ٤٩٤٧ کیلوگرم درهکتار، وزن هزاردانه با ۳۶٫۸۹ گرم ومیزان پروتئین دانه با ۱۱٫۹۹ درصد را به خود اختصاص داد .استفاده نیتروژن تیمار کودی ۳۰۰ کیلوگرم درهکتار K2O بشترین اثر را در عملکرد دانه ، وزن هزار دانه ودرصد پروتئین به ترتیب با ٥١٢١ کیلوگرم در هکتار ۳۷٫۰۵ گرم و ۱۲٫۵۲ درصد دارا بود .اثرات متقابل پتاسیم ومنیزیم بر صفات مورد مطالعه نشان داد که بیشترین تاثیربرمیزان عمل کرددانه با تیمار های کودی مصرف ١٠٠ کیلوگرم درهکتارسولفات منیزیم و ٣٠٠ کیلوگرم درهکتار K2O به میزان ۵۳۱۳ کیلو گرم درهکتار (Mg1K2 که با تیمار Mg2K2 دریک گروه آماری قرارداشت .همچنین بیشترین میزان وزن هزاردانه ودرصد پروتئین نیز با تیمار Mg2K2 به دست آمد که به ترتیب با ۳۸٫۲۱ گرم و ۱۲٫۶۷ درصد همراه بود.