سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرحیم حاجی حاجیکلایی – اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده دامپزشکی، گروه آموزشی علوم درما
محمد راضی جلالی – اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده دامپزشکی، گروه آموزشی علوم درما
سیدمحمدباقر قاسمی اسماعیل کلائی – اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده دامپزشکی، گروه آموزشی علوم درما

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سن، جنس و فصول مختلف سال بر رو ی میزان کلسیم، فسفر و منیزیم سرم خون گوسفندان زل مازندران از تابستان ۱۳۷۹ تا بهار ۱۳۸۰ از ۶۰۰ راس ( در هر فصل ۱۵۰ راس ) گوسفند از گله ها ی مختلف در قائم شهر نمونه گیری بعمل آمد . گوسفندان به سه رده سنی ز یر یکسال، یک تا دو سال و بالاتر از دو سال تقسیم شدند . نتایج حاصل از ا ین بررسی نشان د اد میانگین میزان کلسیم، فسفر و منیزیم بدون در نظر گرفتن سن، جنس و فصول مختلف سال به ترتیب : ۹ ˜ ۱/۷ ، ۴/۶ ˜ ۰/۸ و ۲/۳ ˜ ۰/۶ میلی گرم در هر دسی لیتر بود . میزان کلسیم و فسفر در گوسفندان بالای ۲ سال به طور معنی داری پائین تر از دو گروه سنی د یگر بوده ولی بین این ۳ گروه اختلاف معنی داری از نظر میزان منیزیم مشاهده نشد . گرچه فصول مختلف سال بر میزان کلسیم، فسفر و منیزیم تاثیر گذاشته و اختلاف معنی داری بین فصول مختلف سال وجود دا شت ولی در بین دو جنس نر و ماده اختلاف معنی داری مشاهده نشد . این مطالعه نشان داده است که میزان کلسیم، فسفر و منیزیم سرم خون گوسفندان زل مازندران تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند سن، جنس و فصول مختلف سال قرار میگیرند و در تفسیر نتایج آزمایشگاهی باید عوامل فوق را مد نظر قرار داد