سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه شریعتی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهری صفاری – استادیار بخش زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار بخش زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
محدثه شمس الدین سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان,

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سه عنصر نیترو ژن، بر و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد ، میزان روغن و پروتین دانه گلرنگ رقم محلی اصفهان آزما یشی در سال زراعی ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شد . این پ ژوهش بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید . کلیه ترکیات تیماری شامل نیترو ژن در سه سطح ( ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره)، بر در دو سطح ( ۰ و ۴ کیلوگرم در هکتار ) و گوگرد در سه سطح ( ۰و ۱۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار) بودند. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که با افزایش میزان نیتروژن وزن ۱۰۰ دانه ، تعداد غوزه و درصد پروتئین افزایش یافتند . اما تعداد دانه در غوزه و درصد روغن دانه کاهش یافت .با افزایش میزان گوگرد عملکرد ، تعداد غوزه ، تعداد دانه در غوزه ، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین افزایش و درصدروغن دانه کاهش یافت . همچنین به سبب افزایش درصد روغن و پروتئین دانه گردید . مقایسه میانگین ها ی اثر متقابل بر و نیترو ژن نشان داد مقدار ۴ کیلوگرم بور در هکتار همراه با ۱۰۰ کیلوگرم نیترو ژن سبب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد و کیفیت دانه گلرنگ گردید . اثرات متقابل سه گانه نشان داد بالا ترین درصد روغن متعلق به تیمار بر ٤ کیلوگرم ، نیترو ژن ١٠٠ کیلوگرم و گوگرد صفر کیلوگرم بود و کمترین آن در تیمار بر صفر کیلو گرم و نیتروژن ٣٠٠ کیلوگرم و گوگرد ٣٠٠ کیلوگرم در هکتار بدست آمد و در ارتباط با میزان پروتئین روند معکوسی بدست آمد.