سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مرضیه امامی – کارشناسی مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی شریف
عسگر صدیقی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه تهران

چکیده:

سیستم فعلی قیمتگذاری و پرداخت یارانه برق در گروههای مختلف مصرف کننده بهینه نبوده و نواقص زیادی دارد. بنابراین سیستم قیمت گذاری جدیدی توسط تیم پژوهشی ما برای وزارت نیروی ایران طراحی شده است. در این مقاله قصد بر آن است تا با استفاده از سیستم داینامیک، تاثیرات دو سیستم قیمتگذاری فعلی و جدید بر شاخصهای کلان صنعت برق از جمله تقاضا و مصرف، ضریب بار، درآمدها، هزینهها و بدهی های صنعت برق مقایسه و تحلیل شود. بنابراین با استفاده از روابط علی و معلولی و حلقههای بازخوردی، تعاملات میان اجزاء مختلف صنعت برق مدل شده است.
نتایج اجرای مدل نشان میدهد با اعمال سیستم جدید تعرفه، مصرف برق پس از بیست سال، ۲۴ درصد نسبت به سیستم فعلی کاهش مییابد. همچنین سود صنعت برق بدلیل کاهش هزینههای آن بشدت افزایش یافته است. همچنین درصد خاموشیها نسبت به سیستم فعلی کاهش و ضریب بار افزایش یافته است.