سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن حقیقت نیا – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس معاونت داراب
منوچهر دستفال – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس معاونت داراب
وحید براتی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس معاونت داراب

چکیده:

پژوهش مزرعه ای حاضر با هدف بررسی نظام های تناوب زراعی بر تولید گندم ، در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس معاونت داراب واقع در منطقه بختاجرد در سال های ۸۴-۱۳۸۱ اجرا گردید . در این آزمایش اثر هفت تیمار تناوب (R1-باقلا (پاییز ٨١ )، ذرت (تابستان ٨٢ )، ماش (تابستان ٨٣ )، گندم (پاییز ۸۳). R2- شبدر (پاییز ٨١ )، پنبه (بهار ٨٢ )، ماش (تابستان ٨٣ )، گندم (پاییز ٨٣). R3- باقلا (پاییز ٨١ )، ذرت (تابستان ٨٢ )، چغندرقند (بهار ٨٣ )، گندم (پاییز ۸۳). R4- آیش (سال ٨١ )، پنبه (بهار ٨٢ )، گندم (پاییز ٨٢ )، پنبه (بهار ٨٣ )، گندم (پاییز ٨٣). R5- آیش (سال ٨١ )، ذرت (تابستان ٨٢ )، گندم (پاییز ٨٢ )، ذرت (تابستان ٨٣ )، گندم (پاییز ٨٣). R6- گندم (پاییز ٨١ )، کلزا (پاییز ٨٢ )، گندم (پاییز ٨٣). R7- گندم (پاییز ٨١ )، گندم (پاییز ٨٢ )، گندم (پاییز ٨٣ )) بر عمل کرد دانه و اجز ا آن در گندم مورد بررسی قرار گرفت . طرح بلوک های کامل تصادفی درچهار تکرار در پلات های ثابت مورد استفاده قرار گرفت . نتایج نشان دادند که: عملکرد دانه در تیمار های R2 و R6 تفاوت معنی داری نشان نداد. اما ، بیشترین عمل کرد در تیمار R6 ا (۶۸۵۰ کیلوگرم در هکتار ) بدست آمد . کمترین عملکرد دانه در تیمار R5 ا (۵۰۶۵ کیلوگرم در هکتار) بدست آمد ، که با تیمار های R1، R3، R4 و R7 تفاوت معنی دار نداشت . بیشترین و کمترین وزن دانه به ترتیب مربوط به تیمار های R6 و R5 بود . اما ، هیچ یک از تیمارها در این صفت اختلاف معنی دار نشان ندادند . بیشترین تعداد سنبله در مترمربع از تیمار R6 بدست آمد ، که با سایر تیمارها اختلاف معنی دار نداشت . بیشترین تعداد دانه در سنبله در تیمار R6 بدست آمد، که با تیمار های R3 و R5 اختلاف معنی دار داشت. بیشترین و کمترین عملکرد زیست توده به ترتیب مربوط به تیمار های R2 و R7 ا (۱۸۲۵۵ و ۱۵۹۶۵ کیلوگرم در هکتار) بود . تیمار R2 با تیمار های R1 و R4 در این صفت اختلاف معنی داری نداشت . تیمار R6 بیشترین شاخص برداشت (۴۰) را ایجاد کرد، که با تیمار R2 اختلاف معنی دار نداشت . کمترین شاخص برداشت در تیمار R5 (29/9) بدست آمد . که با تیمار های R3 ,R1 و R4 اختلاف معنی دار نداشت.