سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالله قوامی – مدیر کارخانه بازیافت
مژگان مشیر پناهی – کارشناس بهداشت محیط
یوسف رحیمی –
بهزاد شاهمرادی –

چکیده:

نفوذ شیرابه به داخل خاکو رسیدن آن به سفره های آب زیر زمینیبه علت وجود آلاینده های نظیر هیدرو کربور ها فلزات سنگین و نظایر آنها باعث ایجاد مشکلات عدیده ای می گردد.با توجه به اهمیت آنها به عنوان یکی از منابع توسعه و استفاده از آنجهت بهره وری های مختلف و نظر به ویژگی اقلیمی کشور ما که جزئ مناطق خشک ونیمه خشک دنیا محسوب میشود بررسی و تحقیقات جدی در این زمینه ضروری می باشد.هدف مطالعهتعیین اثرات شیرابه ی زبالهبر کیفیت منابع آبهای زیر زمینی در محل دفن زباله های شهر سنندج است.این تحقیق مطالعه ای توصیفی بوده وجامعه ی اماری(دارای مصارف کشاورزی و شرب)موجود در منطقه ی محل دفن زباله های شهر سندخ وشیرابه ب جاری شدهاز این محل می باشد.جمع اوریاطلاعات با مشاهدده و ثبت نتایج آزمایشات میکروبی و فیزیکو شیمیایی آبهای زیر زمینی و شیرابه ی زباله در منطقه ومحل دفن صورت گرفته است. نتایج آزمایشات شیرابه زباله حاکی از آن است که در فصل گرماغلظت پارامتر های اندازه گیری شدهنسبت به فصل بهار بالاتر می باشد که نتیجه ی غلیظ بودن شیرابهدر اثر گرمی هواو دیگر عوامل محیطی است.نتایج آزمایشات شیرا به ی زباله نشان داد که کروم ۷۶ کادمیم ۴ سرب ۱۹۰/۵۹ منگنز۷/۴۹و bodو kod به ترتیب ۲۶۲۵ و ۶۰۰۰۰ میلی گرم در لیتر می باشد.در تحقیق به عمل آمدهاز تاثیر شیرا به زبالهبر روی آب چاه های موجوددر محل دفن زباله های شهری از میان ۴ حلقه چاهنمونه براری شده است تنها در چاه های ۲و۳ آلودگی نسبتا قابل توجهیدر میزان غلظت عناصر نیترات سختی قابلیت هدایت الکتریکی کلرورسولات پتاسیم منیزیم و کلسیم نسبت بهچاه شاهد مشاهده شده است که به دلیل نزدیکی این چاه ها به رواناب حوی شیرابه زباله نسبتبه چاه های دیگر مورد مطالعه میباشد با توجه به نتایج آزمایشاتباکتریو لو ژیکیآب چاه های مورد مطالعه مشخص گردید که تمامی این مناطقغیر قابل شرب می باشد. که دلیل آنرا میتوان به آودگی ناشی از شیرابهزباله ربط داد البته در خصوص چاههای شاهد و سنگبری دلیل آنرامیتواند موارد دیگری باشد.