سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیده زینب اسماعیل پور – دانشجوی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
قربانعلی نعمت زاده – استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرسان، ساری، ایران
سیدمحمد علوی – کارشناسی ارشد بیماری های گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده:
عصاره برخی از گیاهان به دلیل دارا بودن ترکیبات خاص دارای خواص ضدقارچی، ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی می باشند. این مطالعه با هدف بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره گیاهان مختلف متانولی و اتانول گیاه گل فیلی، شیرخشت بر علیه ۲ گونه بیماریزا گیاهی گونه قارچ های Penicillium italicum و Penicillium digitatum به اجرا درآمد. روش بررسی: فعالیت ضد میکروبی عصاره متانولی، ا تانولی بر روی قارچ ه ای بیماریزا صورت گرفته و اثر بازدارندگی اساس قطر هاله ممانعت کننده از رشد در روش سنجش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که عصاره متانولی گیاه گل فیلی، شیر خشت با غلظت ۲۰۰ و ۳۰۰ بر روی قارچ Penicillium digitatum و Penicillium italicum تأثیر داشته و ه مچنین فقط عصاره ا تانولی گیاه شیرخشت روی قارچ Penicillium digitatum تأثیر داشته. همچنین نتایج حاکی از عدم وجود اثرات بازدارندگی عصاره اتانولی گیاه گل فیلی بر روی پاتوژن های مورد بررسی است. عصاره متانولی گیاه گل فیلی و شیرخشت با اندازه ۱۳ و ۱۲ میلیمتر بیشترین تأثیر را روی گونه Penicillium digitatum داشتند.