سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
انبیا حبیبی قراخیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قربانعلی نعمت زاده – استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرسان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدمحمد علوی – کارشناس ارشد آزمایشگاه، پژوهشکده ژنتیک و زیست فن آوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
گونه های گیاهی مختلف برای کنترل میکروارگانیسم های پاتوژن گیاهی مهم هستند. اخیراً متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی مانند اسانس ها و عصاره های گیاهی از نظر اثرات ضد میکروبی شان مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش با هدف بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره گیاهان سرخس، متامتی، گل فراسیون و مینای دماوندی برابر سویه Rathyibacter tritici عامل بیماری خوشه صمغی در گندم، با استفاده از انتشار دیسک در آگار در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است. در این تحقیق عصاره گیری با استفاده از حلال های اتانولی و کلروفرم صورت گرفت و ااثر بازدارندگی بر اساس روش دیسک کاغذی ا رزیابی شد. ع صاره های ا تانولی و کلروفرم گیاهان مورد نظر د ر غلظت ۳۰۰ و ۴۰۰ فعالیت ضد باکتریایی در محدوده مهاری رشدی ۱۱-۸ میلی متر نشان دادند. در این میان عصاره اتانولی سرخس و گل فراسیون در غلظت ۴۰۰ میلی گرم در میلی لیتر بیشترین تأثی را در م هار رشد باکتری مورد نظر داشتند. همچنین عصاره کلروفرمی سرخس در غلظت ۳۰۰ و ۴۰۰ و عصاره کلروفرمی مینای د ماوندی و گل فراسیون در غلظت ۴۰۰ اثر خوبی در مهار رشد Rathyibacter tritici نشان دادند. عصاره کلروفرمی متامتی در غلظت ۳۰۰ و ۴۰۰ تأثیر اندکی در جلوگیری از رشد باکتری داشت و عصاره اتانولی مینای دماوندی هیچ گونه تأثیر در مهار رشد باکتری نداشت.