سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد خلجی – اداره ارزیابی مدیریت آبخیزداری جهاد سازندگی اصفهان

چکیده:

به منظور ترمیم صدمات وارد شده به منابع آبهای زیرزمینی در اثر افزایش برداشت، فعالیت های آبخیزداری فراوانی در سطح استان اصفهان اجرا شده است. از جمله طرح های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب باغ سرخ و امین آباد شهرضا که در جنوب این استان، توسط مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد سازندگی اجرا شده است. یکی از اهداف مهم اجرای این طرح ها، کاهش یا توقف روند رو به گسترش افت سطح آبهای زیرزمینی و همچنین بهبود کیفیت منابع آب این منطقه بوده است. برای تعیین میزان نیل به این هدف و در حقیقت میزان موفقیت اجرای طرح ها، این مطالعه صورت گرفته است. در این تحقیق، با توجه به کلیه عوامل مؤثر بر آبهای زیرزمینی منطقه، پیش و بعد از اجرای طرح ها، میزان اثر آبگیری طرح ها بر روی هیدروگراف کل دشت، عمق سطح آب در پیزومترها و تغییرات کیفیت و آبدهی قنات ها مشخص شده است. نتایج حاصل نشان دهنده ی اثر بسیار مثبت انجام این گونه طرح ها بر وضعیت منابع آب زیر زمینی منطقه می باشد. به گونه ای که هیدروگراف کل دشت، دو سال بعد از اجرای طرح ها افزایشی حدود ۴ متر داشته و کیفیت آب نیز بهبود یافته است. همچنین با در نظر گرفتن ضرایب هیدرودینامیکی میزان آب اضافه شده به مخزن آب زیرزمینی منطقه نیز محاسبه شده است.