سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید رادپور – کارشناس- زراعت – جهاد کشاورزی شهرستان چناران
علیرضا سوهانی دربان – دکتری- اصلاح نباتات- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- مجتمع آموزشی گلبهار
محمدرضا روستا نژاد – کارشناس ارشد- علف هرز- جهاد کشاورزی شهرستان چناران

چکیده:

در این تحقیق به منظور تعیین اثراتاسید هیومیک و اسید فولویک در ونقل وانتقال عناصر غذایی به گیاه گوجه فرنگی رقمMobilهلند، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار با۴تیمارویک شاهد در سال زراعی ۸۶-۸۷ روستای سر آسیاب اجراء شد. تیمار ها عبارتند از ۱)استفاده از کود آهن۱ هزار و روی ۱هزار بصورت محلول پاشی در مرحله مرحله بوته بندی و۸ روز بعد استفاده از از اسید هیومیک واسید فلوویک ۸ لیتر در هکتار درآب آبیاری همراه با ریز مغذی ها۵ کیلوگرم درآب درقبل ازگل دهی و در زمان بستن میوه ۲)مصرف آهن و روی بصورت محلول پاشی در مرحله بوته بندیو استفاده همزمان از اسید هیومیک و اسید فلوویک و ریز مغذی درآب آبیاری و استفاده از اسید هیومیک همراه باریز مغذی ها در مرحله قبل از گل دهی و در زمان بستن میوه ۳)استفاده از اسید هیومیک و اسید فولویک به تنهایی در مراحل بوته بندی قبل از گل و تشکیل میوه ۴)استفاده از ریز مغذی ها به تنهایی درآب در زمان بوته بندی و قبل گل دهی و بستن میوه۵)تیمار شاهد.که صفات اندازه گیری شده عملکرد تک بوته (kg) ،ارتفاع(cm)، عملکرد نهایی(ton/ha)، بیومس (kg)، نتایج پس از تجزیه آماری نشان داد که کلیه صفات مورد بررسی سطح ۱%درصد معنی دار شده و تکرارها معنی دار نشد.پس مشخص می نمایید که اثر تیمارهای کودی بر گوجه فرنگی رقم Mobil باعث تغییر در صفات مذکور شده است واستفاده همزمان محلول پاشی آهن و روی اسید هیومیک و اسید فولویک و ریز مغذی ها اثر دارد.