سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: نخستین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه هرندی – مرکز آمار ایران

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر باروری در ایران انجام گرفته است.
بدین منظور از اطلاعات بدست آمده از اجرای مرحله اول طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی-اقتصادی خانوار استفاده شده است. این اطلاعات از ۴۷۶۲ خانوار نمونه که از کلیه نقاط شهری و روستایی کشور با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری انتخاب شده‌اند، جمع‌آوری شده است.
جمعاً ۴۱۴۳ زن ازدواج کرده مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از برنامه از پیش نوشته شده SPSS تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت.
نتایج بدست آمده عبارت‌انداز:
۱- متوسط تعداد فرزند زنده به دنیا آمده هر زن ازدواج کرده ۱/۵ است.
۲- سن زن هنگام ازدواج در باروری موثر است.
۳- اختلاف معنی‌دار بین متوسط تعداد فرزند زنان شهری و زنان روستایی وجود دارد.
۴- در آزمون همبستگی رابطه شدید بین باروری و وضع سواد دیده شده است.
۵- عوامل وضع مهاجرت مادر و وضع فعالیت مادر بر باروری موثر نیستند.