سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسدالله علیزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

سیب ازمهمترین میوه های باغی کشورمی باشد. مسایل ومشکلات زیادی درامرپرورش وتولید سیب درکشوروجوددارد که یکی ازمهمترین آنها ریزش قبل ازبرداشت میوه است. بنظرمی رسد که ریزش دراین موقع ازفصل ضررزیادی به باغداران وارد آورده وچنانچه این ریزش زیاد باشد خسارات جبران ناپذیری وارد می گردد. میزان ضایعات حاصل ازریزش قبل ازبرداشت سیب تا ۲۰ % هم اعلام شده است.(۵) حال بمنظور افزایش بهره وری درتولید محصول سیب ، کاهش ضایعات محصول تولیدی وافزایش درآمد باغداران وبا هدف راههای عملی جلوگیری ازریزش میوه های سیب دراین مرحله که خطرناکترین مرحله ازریزش های میوه سیب می باشد ، اجرای پروژه تحقیقاتی فوق اجتناب ناپذیر بوده وانجام یافتن آن کاملا مقرون به صرفه می باشد. برای اجرای این پروژه دردومنطقه ازشهرستان ارومیه ، دوقطعه باغ یکدست سیب ۱۵ ساله ازارقام رد وگلدن که حساس به ریزش هستند انتخاب، ودرهر باغ تعداد ۲۴ اصله درخت (۱۲ اصله رقم گلدن و۱۲ اصله رقم رددلیشز ) برای تیمار محلولپاشی وشاهد علامتگذاری گردید. بعداز تجزیه نمونه های خاکی زیرکشت درختان وتجویز کودهای موردنیازوباتوجه به بهترین زمان برداشت سیب ارقام ردوگلدن دلیشزدرمنطقه ارومیه حدود۲۰ روز مانده به برداشت میوه ، درختان موردتیمار با استفاده ازماده خالص ۲,۴ ,D به غلظت۵/۱۰p.p.m(ماده ناخالص ۶۷/۵ درصدبمیزان ۱۵ p.p.m ) محلولپاشی گردیدند. تادرموقع برداشت میوه بعدازجمع آوری وشمارش میوه های ریخته شده زیردرختان موردتیماروشاهد وتعیین درصد ریزش میوه ، اثرات این ماده درجلوگیری ازریزش قبل ازبرداشت میوه مشخص ونتایج آن توصیه گردد.