سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی پورافشاری چنار – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی
محمد سلطانیه – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
Matsuura – دانشگاه اوتاوا، دانشکده مهندسی شیمی، کانادا
Tabe-Mohammadi – دانشگاه اوتاوا، دانشکده مهندسی شیمی، کانادا

چکیده:

در این تحقیق، آزمایشات جداسازی د یاکسیدکربن از متان توسط غشاهای الیاف توخالی از جنس پل یفنیل ناکسید و پل یایمید از نوع کاردو انجام شد. بر مبنای داد ههای حاصل از این آزمایشات، محاسبات تراو شپذیری اجزاء با استفاده از روش حل دقیق، حل معادلات دیفرانسیل انتقال در مدلسازی مدول با در نظر گرفتن الگوهای جریانی عرضی انجام گرفت. همچنین جهت بررسی اثرات پلاریزاسیون غلظتی، غیراید هآلی فاز گاز، افت فشار داخل الیاف و اثرات کالیبراسیون دستگا هها بر نتایج، محاسبات با در نظر گرفتن ت کتک عوامل فوق تکرار شدند. از مقایسه نتایج مشاهده شد که در نظر گرفتن ت کتک عوامل فوق باعث حصول تراو شپذیر یهای بالاتر، نسبت به حالتی که از این عوامل صرفنظر م یشود، شد هاند. همچنین مشاهده شد که ، علیرغم اینکه فشار در این سری آزمایشات چندان بالا نبودهpsig۱۰۰ ، ولی غیراید هآلی فاز گاز تاثیر قابل ملاحظ های را برنتایج محاسبات داشته است.