سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعبدالرضا گنجعلیخان نسب – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فنی ، بخش مکانیک
حمیدرضا مرتضوی – کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فنی ، بخش مکانیک

چکیده:

مطالعه و بررسی جریان سیال بین دو استوانه غیر هم مرکز مشابه جریان روغن در یاتاقانهای ژورنال از اهمیـت ویژه ای برخوردار است . دربسیاری از مطالعات قبلی در این زمینه ساده سازی های زیادی جهت حـل معـادلات حاکم صورت گرفته و در اکثر موارد رفتار سیال بصورت نیوتنی مد نظر بوده است . دراین تحقیق سـعی بـر آن بوده که با حذف بسیاری از آن فرضیات ساده کننده و با در نظر گرفتن اثرات غیر نیوتنی سیال آنالیز دقیقتری انجام گیرد . یاتاقان ژورنال مورد مطالعه دارای طول نامحدود بوده و تحت شرایط جریان آرام، دائمی و غیر قابل تراکم کار می کند . در این راستا حل عددی و همزمان معادلات دو بعدی نـاویر – اسـتوکس و پیوسـتگی بـرای جریان سیال با بکارگیری تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی بدست آمده است و تأثیر رفتار غیر نیوتنی سیال بر مشخصات هیدرودینامیکی سیستم مورد مطالعه قرار گرفته است .