سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس حشمتی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، شرکت گاز استان اصفهان
مجیدرضا محجوب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فرو رفتگی سطح خطوط لوله در هنگام حمل و نقل، انجام عملیات عایق کـاری و یـا اجـرای خطوط لوله یکی از آسیب های رایج به لوله می باشـد . میـزان فـرو رفتگـی نبایـد بیشـتر از ۲
درصد قطر لوله باشد و باید از آن اجتناب نمود، زیرا باعـث اثـرات منفـی نظیـر افـت فشـار و سایش سطح داخلی لوله می شود . در این مقاله اثرات فـرو رفتگـی در درصـدهای مختلفـی از قطر لوله ، بر روی سرعت گاز در خطوط لوله انتقـال گـاز بررسـی شـده اسـت . بـا اسـتفاده از سرعت های بدست آمده میزان افت فشار و تنش بر روی جداره محاسبه و مـورد تفسـیر قـرار گرفته است .