سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسینعلی اسدی قارنه – عضو هیئت علمی گروه تولیدات گیاهی دانشگاه ایلام
رضا تبارکی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

سبزیها به عنوان یک منبع مهم تأمین کننده ویتامینها و مواد معدنی برای انسان به شمار رفته و مصرف روزانه آنها به صورتهای مختلف توصیه شده است. بنابراین باید از سالم بودن آنها اطمینان داشته باشیم. یکی از معیارهای سلامت سبزیها عدم تجمع نیترات در آنها میباشد. به منظور تعیین میزان تجمع نیترات در اندامهای مصرفی اسفناج این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایلام در پاییز سال ۱۳۸۶ و بهار ۱۳۸۷ انجام شد. بذور اسفناج برگ پهن ورامین در دو فصل پاییز و بهار با فاصله ردیفهای کاشت دست پاش ۱۵، ۳۰ ، ۴۵ سانتیمتر و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار کشت شدند. اندازهگیری میزان تجمع نیترات در برگ و دمبرگ اسفناج نشان داد که اثر فاصله کشت روی مقدار تجمع نیترات در کشت پاییزه و بهاره در سطح ۱ درصد معنیدار است و میزان تجمع نیترات به شدت تحت تأثیر فاصله ردیفهای کاشت قرار میگیرد. بیشترین میزان تجمع نیترات در برگ و دمبرگهای اسفناج در کشت پاییزه و با روش کشت سنتی مشاهده شد و مقدار آن به ترتیب ۴۸٫۹۰ و ۹۰٫۵۰ میلی گرم در کیلو گرم ماده خشک بود. کمترین مقدار تجمع نیترات نیز در فاصله کشت ۴۵ سانتیمتری اندازه گیری شد و مقدار آن در برگ ۲۱٫۹۵ میلیگرم درکیلو گرم ماده خشک و در دمبرگ ۶۵٫۹۶ میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک بود. مقدار تجمع نیترات در کشت بهاره از کشت پاییزه کمتر بود. بیشترین مقدار تجمع نیترات در برگ و دمبرگهای اسفناج کشت شده در کشت بهاره در روش کاشت سنتی و به ترتیب برابر ۲۱٫۶۶ و ۸۷٫۱۱ میلیگرم در کیلو گرم ماده خشک بود.