سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا کرمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان

چکیده:

رومشگان یکی از بخش های شهرستان کوهدشت و جزئی از حوضه آبخوان کوهدشت محسوب می شود. این بخش مشتمل بر دو دهستان و تعداد ۳۲ روستا با جمعیتی در حدود ۴۰۰۰۰ نفر است. عمدتا از سال ۷۵ فعالیتهایی در ایستگاه رومشگان انجام شده که حجم عملیاتی خاکی آن در حدود ۹۰۰۰۰۰ متر مکعب اعم از پخش سیلاب و بند خاکی و عملیات بیولوژیکی آن در حدود ۱۵۶ هکتار است. سوال اساسی در این مقاله آن است که فعالیتهای انجام شده در ایسگاه مذکور چه اثرات اقتصادی اجتماعی بر جای گذاشته است. بعبارت دیگر سعی ما بر آن است که دریابیم آیا فعالیتها موجب بهبود و ارتقاء وضع اقتصادی اجتماعی خانوارهای ساکن روستاهای واقع در ایستگاه رومشگان شده، و میزان رضایت و فایده مندی این فعالیتها از نظر مردم به چه میزان است. بنابراین اثرات فعالیتهای مذکور بر امور کشاورزی، سیل و منابع آبی بررسی شده است. روش تحقیق در این بررسی بصورت پیمایشی و با استفاده از مصاحبه استاندارد انجام شده و اطلاعات مورد نیاز از پنج درصداز خانوارهای روستاهای ساکن در ایستگاه به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و مصاحبه با اعضای شورای اسلامی گردآوری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که فعالیتهای انجام شده در ایستگاه رومشگان مورد اقبال و رضایت ساکنین بوده و همچنین باعث ایجاد اشتغال، افزایش نسبی درآمد، روی آوردن کشاورزان به انواع کشت محصولات دائمی و کشت های جدید، افزایش منابع آبی و بخصوص جلوگیری از بروز سیل و خسارت ناشی از آن گردیده است.