سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
زهرا هاشم نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:
امروزه فناوری های اطلاعاتی نحوه زندگی، یادگرفتن، کارکردن و گذراندن اوقات فراغت را دگرگون کرده است. به طوراساسی ، فناوری های اطلاعاتی همه جنبه های جامعه انسانی را کم و بیش تغییر داده است . این مقاله در رابطه با تاثیرفناوری های اطلاعات بر کار و توانمند سازی منابع انسانی است در ابتدا به بیان توضیحات مختصر در مورد واژه هایی چون توانمند سازی و فناوری اطلاعات و ارتباط بین این دو بحث می کند و تاثیر فناوری اطلاعاتی را با ابعاد مختلفتوانمند سازی مورد بررسی قرار می دهد روش تحقیق در این مقاله به لحاظ شیوه اجرای تحقیق و ابزارهای جمع آوری دادهها، تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی میباشد و از نظر هدف، تحقیقی کاربردی می باشد که درصدد رفع مشکلی خاص برای جامعه می باشد. ابزارهای عمده برای جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه می باشندکه در آنبه طور مختصر به بررسی جهت گیریهای احتمالی آینده می پردازیم. در پایان نیز، از طریق ترکیب عناصر تشکیل دهنده مدیریت منابع انسانی، سعی می کنیم دستاوردهای اساسی را که فنآوری اطلاعات بر ابعاد مختلف توانمند سازی کارکنان دارد و شیوه هایی که برای کارکنان جدید به کار می رود را پیشبینی کنیم