سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهنام زند – دانشجوی دکتری زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
علی سروش زاده – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
جواد حسن پور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

به منظور بررسی اثرات توام فواصل کشت و تر اکم بوته بر روی عملکرد ذرت سیلویی مطالعه ای دو ساله در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین باجرا در آمد . در این مطالعه عامل فواصل کشت در سه سطح شامل فواصل کشت ۵۵، ۶۵ و ۷۵ سانتی متر و سطوح مختلف تر اکم ۷۰، ۹۰ و ۱۱۰ هزار بوته در هکتار در قالب طرح کرت های خرد شده (اسپلیت پلات ) بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مورد اجراء گذاشته شد .صفات اصلی مورد ارزیابی شامل عملکرد کل علوفه، عملکرد ساقه، عملکرد برگی، عملکرد بلال، عملکرد پروتئین ، ارتفاع بوته و قطر ساقه بوده است . نتایج حا کی از آن بود که اثرات مربوط به سال ، فواصل کشت و تراکم بوته بر روی صفت عملکرد کل معنی دار بود .نتایج مقا یسه میانگین حاکی از آن است که در خصوص عامل سال ، سال دوم (۱۳۸۳) با میانگین ۸۴/۷۴۹ تن در هکتار نسبت به سال اول از میانگین بالاتری برخوردار بوده است. فاصله کشت ۷۵ سانتی متر با میانگین ۸۵/۹۴۸ تن در هکتار نسبت به د یگر فواصل کشت دارای برتری عملکرد بوده است . تراکم ۱۱۰ هزار بوته در هکتار نیز با ۹۱/۴۴۱ تن در هکتار بالاترین راندمان عملکرد کل را داشته است.