سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا عبدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
نجم الدین نصرالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

امروزهبتن پلاستیک بطور گسترده‌ای در پروژه‌های عمرانی بویژه سدهای خا‌کی‌، مدفن زباله‌ها و … . به منظور آب‌بندی این سازه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین بررسی و شناخت ترکیبات ناشی از واکنشهای شیمیایی سیمان و بنتونیت موجود در بتن پلاستیک از لحاظ فنی می‌تواند در استفاده و پیش بینی رفتار این مصالح مفید واقع گردد. مطالعات زیادی برای بررسی اثرات فیزیکی ناشی از ترکیب سیمان و بتونیت انجام گردیده اما مطالعاتی بر روی ساختار میکروسکوپی بتن پلاستیک انجام نشده است.در این تحقیق نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی تعیین مقاومت فشاری (۷‌، ۲۸ و ۹۰ روزه) و نفوذ‌پذ‌یری نمونه‌های ۹۰ روزهحاصل از ترکیب نسبتهای مختلف سیمان و بنتونیت تحت دماهای ۲۵ و ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۹۰ درصد عمل آوری ارائه شده است. در نسبت آب به سیمان ثابت در اثر افزایش مقدار بنتونیت به سیمان تحت دمای ۲۵ درجه سانتیگراد مقدار مقاومت نمونه‌های با نسبت بنتونیت به سیمان ((B/Cصفر تا ۲۴/۰ ،کاهش و پس از آن افزایش می‌یابد. لیکن تحت دمای ۵۰ درجه سانتیگرادکاهش مقاومت تا نسبت ۳۲/۰ B/C=ادامه و پس از آن افزایش می‌یابد.نفوذ‌پذ‌یریبا افزایش نسبت B/C در نمونه‌‌های عمل آوری شده تحت دمای ۲۵ درجه سانتیگراد کاهش ولی در نمونه‌های عمل آوری شده در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد با افزایش مقدار B/Cبر خلاف انتظار به دلیل وجود تر‌کهای ایجاد شده در اثر افزایش دما، نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه تا حدودی افزایش می‌یابد.همچنین نتایج آنالیز شیمیایی نمونه‌ها بیانگر تاثیر مستقیمیا ترکیب آن باو()بر افزایش مقاومت نمونه‌ها می‌باشد . بطوریکه از نتایج آزمایشها بر‌می‌آید تغییر مقداربا روند تغییر مقاومت در طرحهای متشابه تحت دما‌های c0 25و c0 50همسو می‌باشد‌. مقدارنیزباکاهشنفوذ‌پذ‌یری نمونه‌ها رابطه مستقیم نشان می‌دهد.