سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد شهنیا – دفتر تحقیقات و استاندارد – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
میترا سرهنگ زاده – شرکت توزیع نیروی برق تبریز
سیدحسین حسینی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تبریز

چکیده:

استفاده از سیستمهای تکفاز یا دو فاز متداول بـرای تغذیـه قطارهای برقی موجـب ایجـاد نامتعـادلی در شـکل موجهـای جریان و ولتاژ شبکه های تغذیه کننده آن شده و نهایتاً موجب کاهش کیفیت توان شبکه می گردد . با توجه بـه رونـد رو بـهگسترش استفاده از سیستمهای قطارهای برقی برون شهری در ایران خصوصاً در مسیرهای تهران – اصفهان و تهـران – مشـهد لزوم بررسی مشکلات ن امتعادلی ولتـاژ و جریـان شـبکه هـای تغذیه کننده آنها ضروری بنظر می رسد . در این مقاله ابتدا بـه بررسی اثرات نامتعادلی ناشی از سیستمهای تغذیـه قطارهـای برقی بر شبکه های قدرت می پردازیم . آنگاه سـاختار سیسـتم قطار برقی تبریز – جلفا بعنوان یک بار نامتعادل در شبکه بـرق آذربایجان مورد بررسـی قـرار گرفتـه و ویژگیهـای نامتعـادلی شبکه بصورت شبیه سازیهای انجام شده بررسـی مـی گـردد . سپس راهکارهای بهبـود و حـذف نامتعـادلی در شـبکه هـای تغذیه قطارهای برقی پیشنهاد شده و ایـن راهکارهـا از لحـاظ حداقل و حداکثر میزان تولید نامتعادلی در شبکه مقایسـه مـی گردند .