سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیوان زمان – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
شینا زمان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران(پردیس ابوریحان)
بختبار مرادی – دانشگاه جامع علمی کاربردی کردستان
سید محمد شهاب جلالی امام – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

کشاورزی پایدار از لحاظ زیست محیطی و در رابطه با حفظ منابع طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از راهکارهای عملی برای رسیدن به این هدف جلوگیری از کاهش عملکرد بوسیله کاهش خسارت ناشی از علف های هرز ۸۶ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی – بدون استفاده از علف کش ها می باشد. در این راستا در سال زراعی ۸۷ گریزه آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش روشهای مختلف کنترل (مالچ پاشی با کاه و کلش گندم، کنترل علف های هرز، عدم کنترل علف های هرز) به عنوان فاکتور اصلی و ارقام مختلف سویا (کلارک T.M.S, M9,M7) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین روشهای مختلف کنترل علف هرز از لحاظ صفات غلاف در بوته و تعداد غلاف در شاخه فرعی اختلاف معنی دار وجود دارد. که بیشترین میزان این صفات در تیمار کنترل علف هرز و کمترین آنها در تیمار عدم کنترل حاصل گردید. همچنین بین ارقام مختلف از لحاظ صفات تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا غلاف دهی، تعداد روز تا رسیدگی، تعداد غلاف در بوته و تعداد غلاف در شاخه های فرعی اختلاف معنی دار مشاهده شد. رقم کلارک بیشترین و رقم T.M.S کمترین زمان را جهت طی مراحل فنولوژیک در بین سایر ارقام داشتند. همچنین بیشترین تعداد غلاف در بوته و تعداد غلاف در شاخه های فرعی را رقم M7 داشت. ما از نظر تعداد غلاف در شاخه های اصلی اختلاف معنی داری در بین هیچ کدام از تیمارها مشاهده نگردید.