سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسین رحیمیان – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب خراسان رضوی
علیرضا سبحانی – عضو هیئت علمی بخش تعیه نهال و اصلاح بذر خراسان رضوی مشهد

چکیده:

بمنظور بررسی‌ اثرات‌ میزان‌ آب‌ و عنصر غذایی‌ نیتروژن‌ بر روی‌ عملکرد میوه و راندمان مصرف آب‌ ، طرحی‌ در قالب‌ بلوکهای‌ کامل‌ تصادفی‌ و به‌صورت‌ اسپیلت‌ پلات در سه‌ تکرار و در سالهای‌ ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ در مرکز تحقیقات‌ کشاورزی و منابع طبیعی ‌خراسان‌ رضوی انجام‌ شد . در کرتهای‌ اصلی‌ تیمار آبیاری‌ شامل‌ آبیاری‌ پس‌ از ۷۰ ، ۱۰۰ و ۱۳۰ میلی‌متر تبخیر از طشتک‌ تبخیر کلاس‌ A قرار گرفتند و در کرتهای‌ فرعی‌ تیمارهای‌ مصرف‌ عنصرغذایی‌ نیتروژن‌ شامل‌ ۱۰۰ ، ۷۵ و ۵۰ درصد نیاز غذایی‌ ‌قرار داشتند . عملکرد میوه‌ گوجه‌ فرنگی‌ رقم‌ پتوارلی‌ سی‌اچ‌ در اثر آبیاری‌ پس‌ از ۷۰ ، ۱۰۰ و ۱۳۰میلی‌ متر تبخیر از طشتک‌ تبخیر به‌ ترتیب‌ برابر با ۳۴۳/۵۵ ، ۰۰۷/۴۹ و ۴۵۷/۳۳ تن‌ در هکتار بود .افزایش‌ مصرف‌ نیتروژن‌تا ۱۰۰در صد نیاز غذایی‌باعث افزایش راندمان‌ مصرف‌ آب‌ شد . سطوح مختلف عنصر غذایی نیتروژن باعث ایجاد اختلافات معنی داری در عملکرد میوه گوجه‎فرنگی شد..در مصرف نیتروژن به میزان ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰د درصد نیاز غذایی عملکرد به ترتیب برابربا۰۲۹/۴۹ ، ۳۲۶/۴۵و ۴۵۱/۴۳تن در هکتار بود. اثرات‌ متقابل‌ آبیاری‌ و نیتروژن‌ نشان میدهد که در آبیاری‌ و نیتروژن‌کافی‌ (آبیاری‌ پس‌ از ۷۰ میلی‌ متر تبخیر و مصرف‌ ۱۰۰ درصد نیتروژن‌ موردنیاز) بیشرین عملکردمیوه‌۵۴۷/۵۷ تن‌ در هکتار بدست می آید و با کاهش‌ میزان‌ آب‌ مصرفی‌ و همچنین‌ نیتروژن‌ ، عملکرد کاهش‌ پیدا میکند .کمترین‌ عملکرد مربوط‌ به‌ آبیاری‌ پس‌ از ۱۳۰ میلی‌ متر تبخیر از طشتک‌ تبخیر و مصرف‌ ۵۰درصد نیتروژن‌ مورد نیاز گوجه‌ فرنگی‌ بود که‌ مقدار ۹۶۷/۳۰ تن‌ در هکتار بدست‌ آمد. اثرات‌ متقابل‌ آبیاری‌ و نیتروژن‌ بر روی‌ راندمان‌ مصرف‌ آب‌ نشان‌ میدهدکه در آبیاری‌ به‌ میزان کافی‌(آبیاری‌ پس‌ از۷۰میلیمترتبخیر)و مصرف‌ ۱۰۰ درصد نیتروژن‌مورد نیاز بالاترین‌ راندمان‌ مصرف‌ آب‌ (۵۴/۴ کیلوگرم‌ در متر مکعب‌ ) و در آبیاری‌ پس‌ از ۱۳۰میلی‌ متر تبخیر و مصرف‌ ۵۰ درصد نیتروژن‌ مورد نیاز ، کمترین‌ راندمان‌ مصرف‌ آب‌ (۹۶۵/۳کیلوگرم‌ در متر مکعب‌ ) بدست‌ میدهد.