سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا سبحانی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات تهیه نهال و اصلاح بذر خراسان رضوی
محمد حسین رحیمیان – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب خراسان رضوی
پروین شرایعی –

چکیده:

بمنظور بررسی‌ اثرات‌ میزان‌ آب‌ و عنصر غذایی‌ پتاسیم فر بر روی‌ عملکرد وبرخی‌ خصوصیات‌ کیفی‌ میوه‌ گوجه‌ فرنگی‌ ، طرحی‌ در قالب‌ بلوکهای‌ کامل‌ تصادفی‌ و به‌صورت‌ اسپیلت‌ ‌ در سه‌ تکرار و در سالهای‌ ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ در مرکز تحقیقات‌ کشاورزی‌خراسان‌ انجام‌ شد . در کرتهای‌ اصلی‌ تیمار آبیاری‌ شامل‌ آبیاری‌ پس‌ از ۷۰ ، ۱۰۰ و ۱۳۰ میلی‌متر تبخیر از طشتک‌ تبخیر کلاس‌ A قرار گرفتند و در کرتهای‌ فرعی‌ تیمارهای‌ مصرف‌‌ پتاسیم‌ شامل‌ ۱۰۰ ، ۱۵۰ و ۲۰۰ درصد نیاز غذایی‌‌قرار داشتند . عملکرد میوه‌ گوجه‌ فرنگی‌ رقم‌ پتوارلی‌ سی‌اچ‌ در اثر آبیاری‌ پس‌ از ۷۰ ، ۱۰۰ و ۱۳۰میلی‌ متر تبخیر از طشتک‌ تبخیر به‌ ترتیب‌ برابر با ۳۴۳/۵۵ ، ۰۰۷/۴۹ و ۴۵۷/۳۳ تن‌ در هکتار بود .افزایش‌ مصرف‌ پتاسیم‌(تا ۲۰۰در صد نیاز غذایی‌ ) باعث‌ افزایش‌ عملکرد و راندمان‌ مصرف‌ آب‌ شد . دورآبیاری‌باعث‌ ایجاداختلاف‌ معنی‌ داری‌ درراندمان‌ مصرف‌ آب‌ شدند اما تاثیری‌ بر روی‌ میزان‌ مواد جامدمحلول‌ و اسیدقابل‌ تیترمیوه‌نداشتند. pH میوه‌ تحت‌ تاثیر میزان‌ آبیاری‌ قرار گرفت‌ و با کاهش‌مصرف‌ آب‌ میزان‌ آن‌ ، کمتر شد . عنصر پتاسیم‌ تاثیر معنی‌ داری‌ بر روی‌ pHنداشت.