سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
رسول خداویردی وندکشتیبان – مربی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور
سیدمرتضی باقریان – استادیار دانشگاه ازاداسلامی اردبیل
وحید کاروانی – مربی گروه اماردانشگاه پیام نور

چکیده:
مرحله جوانه زنی و استقرار گیاهچه ازمراحل بحرانی رشد درگیاهان می باشد و گیاهانی که بتوانند دراین مرحله واکنش مناسبی به تنش خشکی نشان دهند درمرحله گیاهچه ای عملکرد بهتری خواهند داشت بمنظور بررسی تاثیر تنش خشکی برخصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیاچیتی شامل توده های محلی خوی و شاهین دژ ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار درازمایشگاه مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اذربایجان غربی درسال ۹۲ انجام شد سطوح مختلف تنش خشکی پتانسیل اسمزی حاصل پلی اتیلین گلیکول ۶۰۰۰ درسه سطح ۴-و۸-و۱۲-بار به همراه تیمارشاهدآب مقطر بود نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اعمال سطوح تنش خشکی اثرات معنی دار و کاهشی برتمام صفات مورد بررسی شامل درصد و سرعت جوانه زنی طول ریشه چه طول ساقه چه نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه و وزن ترگیاهچه داشت بررسی اثرات متقابل نشان داد درسطح تیمار شاهد درصفاتی چون نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه و وزن ترگیاهچه توده محلی شاهین دژ نسبت به توده محلی خوی ازمیانگین بیشتری برخوردار بوده اما درصفات سرعت و درصد جوانه زنی نسبت به توده محلی خوی ازمیانگین کمتری برخوردار بود درحالیکه درسطح تیمار ۴-بار و بامنفی شدن پتانسیل ضمن کاهش میانگین کلیه صفات به جز صفت نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه نسبت به میانگین تیمار شاهد تنها درصفات درصد و سرعت جوانه زنی و نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه توده محلی شاهین دژ دارای یانگین بیشتری ازتوده محلی خوی بود