سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سهیلا امیدی – کارشناس شیمی و مسئول آزمایشگاه اکوتاکسیکولوژی
محسن نوری نژاد – کارشناس ارشد علوم جانوری و مدیر گروه زیستی
خسرو آیین جمشید – دانشجوی دکتری شیمی معدنی و مدیرگروه غیرزیستی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از پسابهای مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر، از سال ۱۳۸۲-۱۳۷۷ هر ساله در طول دوره پرورش نمونه برداری از آب و روسب ۳ ایستگاه انتخابی به صورت ماهانه انجام گردید. ایستگاههای مورد نظر شامل؛ خورگسیر(تامین کننده آب ورودی به مزارع) ، کانال خروجی حله(محل ورود پساب) و ایستگاه دریایی(بعنوان استگاه شاهد) بوده است طی انجام این تحقیق روند تغییرات فاکتورهای مختلف دما، شوری ،pH، آبدهی، اکسیژن محلول، آمونیاک، نیترات، نیتریت، فسفات کل، کل مواد محلول، کل مواد معلق و کلروفیل a در نمونه های آب، کل مواد آلی و pH در نمونه های رسوب از کانال خروجی به سمت دریا مورد بررسی قرار گرفت. هر چند میزان برخی از شاخص های آلودگی مزارع پرورشی در طی مدت پرورش میگو در استان بوشهرروند افزایشی داشته است ولی مقایسه مقادیر کلیه فاکتورهای حاصل با حدود مجاز مشخص شده برای فاضلابهای شهری و پسابهای مزارع پرورش میگو، مقادیر فاکتورهای مورد بررسی در آبهای خروجی مزارع پرورشی مناطق دیگر جهان و همچنین با پیشینه های موجود از نوسانات این فاکتورهای در منطقه نشان می دهد که تقریبا تمامی ایستگاه ها حتی کانال خروجی از نظر بار آلودگی پایین بوده است و این میزان در حال حاضر عامل آلوده کننده ای برای محیط زیست دریایی منطقه نمی باشد.