سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهیار فلاح – استادیار و عضو هیت علمی معاونت موسسه برنج (آمل) و کارشناس زراعت
حسین الیاسی – استادیار و عضو هیت علمی معاونت موسسه برنج (آمل) و کارشناس زراعت

چکیده:

آب و نیترو ژن دو عامل مهم و موثر بر روی رشد و نمو گیاه برنج هستنند و معمولا با هم اثر متقابل دارند به طوریکه کمبود این دو باعث کاهش محصول برنج می شود. برای بررسی اثرات متقابل نیترو ژن و روش آبیاری بر روی رشد و عملکرد گیاه برنج ، آزمایشی به صورت اسپلیت کرت فاکتوریل در سال های زراعی ٨٢ و ٨٣ در معاونتموسسه تحقیقا ت برنج (آمل )به اجرا در آمد . روش آبیاری در سه سطح(آبیاری غرقابی ، آبیاری تناوبی و آبیاری اشباع ) به عنوان کرت اصلی و میزان کود نیتروژنه همراه با تقسیط نیتروژن (۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار با دو ، سه و یا چهار بار مصرف آن ) به صورت فا کتوریل به عنوان کرت فرعی بودند . اندازه گیری صفاتشامل ارتفاع بوته، تعداد پنجه ، سطح برگ ، وزن خشک برگ ، ساقه، کل و میزان نیتروژن بافت های برگ و ساقه در سه مرحله ، حد اکثر پنجه زنی، گلدهی و رسیدن فیزیولو ژیکی صورت گرفت . در زمان رسیدن فیزیولوژیکی با برداشت ١٠ خوشه از ساقه اصلی ، اجزا ی عملکرد اندازه گیری شد . عملکرد با برداشت پنج متر مربع و محاسبه محصول در رطوبت ١٤ درصد در هکتار محاسبه شد . نتایج بدست آمده نشان داد که اثرات متقابل بین نیتروژن و روش آبیاری در مرحله پنجه زنی و رسیدگی فیزیولوز یکی بر روی وزن خشک کل معنی دار گردید. این اثرمتقابل در سطوح بالای نیتروژن و در آبیاری غرقابی به وضوح مشاهده شد. اثر متقابل تقسیط نیتروژن و روش آبیاری در سطوح پایین نیترو ژن بیشتر بوده است . اثر متقابلی بین نیتروژن و روش آبیاری بر روی تولید ماده خش ک در سطوح بالای نیتروژن وجود د اشت بطور یکه مصرف زیاد در آبیاری غرقابی بیشترین تولید ماده خشک در واحد سطح را تولید کرد در این آزمایش سایر اثرات متقابل معنی دارنشد . بهترین ترکیب تیماری I2T2 است یعنی آبیاری تناوبی با سه بار تقسیط نیتروژن دارای بیشترین عملکرد بوده است