سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی دانا آزادی – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی
محمدرضا چاکرالحسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه بویراحمد

چکیده:

سیب یکی از محصولات اصلی باغی کشور ما بوده که طی سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای از نظر افزایش سطح زیر کشت و تولید داشته است. از مهمترین مشکلات تولید این میوه می توان به عملکرد پایین (در حدود ۱۵ تن در هکتار) و کیفیت نامناسب میوه های تولیدی نام برد که عامل اخیر باعث محدودیت عرضه و صادرات این میوه شده است. برابر آمار نامه کشاورزی (۲) سطح زیر کشت سیب در ایران ۱۷۵ هزار هکتار می باشدکه حدود ۸۵ درصد از این سطح، زیر کشت درختان بارور و بقیه زیر کشت نهال می باشند. استانهای مهمتولید این میوه به ترتیب عرضه سیب به بازار عبارتند از استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی،تهران، خراسان، اصفهان، اردبیل و فارس (۲). نواحی وسیعی از خاکهای کشور ما را خاکهای آهکی تشکیل میدهند، در چنین شرایطی (pHبالا و آهک فراوان) زیست فراهمی بعضی از عناصر پر مصرف و اغلب عناصر کم مصرف کاهش می یابد و کاربرد خاکی کودهای حاوی این عناصر با مشکل مواجه می شود. تجربه نشان می دهد که تحت این شرایط محلول پاشی روشی موثر برای جبران کمبود این عناصر در درختان میوه می باشد.
عناصر غذایی ازت، بور و روی جزء عناصر مهمی هستند که نیاز به آنها در زمانهای خاصی مثل مرحله تشکیل میوه (Fruit set) مهم میباشد (۴و۵) . راویندرا (۶) گزارش کرد که محلول پاشی اوره موجب افزایش تشکیل میوه در سیب شده، مواد جامد محلول و قند کل را
شاهد = T1 ، اوره (۵ در هزار) = T2 ، اسید بوریک (۵ در هزار) T3= ، سولفات روی (۵ در هزار) = T4 .
محلول پاشی در دو نوبت، یکی در آبان ماه قبل از ریزش برگ و دیگری در فروردین ماه همزمان با متورم شدن جوانه انجام گرفت. کوددهی درختان بر اساس نتایج تجزیهخاک و برگ بر اساس توصیه های موسسه تحقیقات خاک و آب صورت گرفت. یکی از فاکتورهای مورد بررسی درصد تشکیل میوه می باشد که برای تعیین درصد تشکیل میوه، ابتدا تعدادگلهای چند شاخه از فضای مختلف یک درخت بطور تصادفی انتخاب و شمارش شده و سپس بعد از آخرین ریزش میوه دوباره مورد ارزیابی قرار می گیرد. تشکیل میوه در دانه داراین معمولا با شمارش تعداد میوه ها تشکیل شده در هر ۱۰۰ خوشه گل بدست می آید.
۱۰۰* (تعداد خوشه گل / تعداد میوه تشکیل شده ) = درصد تشکیل میوه در دانه داران
افزایش داده ولی اسیدیته را تحت تاثیر قرار نداده است. رسول صدقیانی (۳) با انجام روشهای مختلف کاربرد سولفات روی در درختان سیب به این نتیجه رسید که روش محلول پاشی و چالکود در شرایط خاکهای آخکی ایران مناسبند، دراین آزماشی محلول پاشی بر روی عملکرد و خصوصیات کیفی میوه تاثیر معنی دار داشته است. استوور و همکاران (۵) در سیب رقم ام. پایرگزارش کردند که محلول پاشی ازت، بور و روی به فاصله کمی قبل از شهور گل موجب افزایش محصول نسبت به شاهد به میزان ۳۰-۲۲ درصد گردید. چاکرالحسینی (۱) با محلول پاشی ازت، بور و روی بر روی انگور در استان کهگیلویه و بویر احمد به این نتیجه رسید که تاثیر تیمارهای کودی بر میزان عملکرد و غلظت سه عنصر ازت، بور و روی در برگ انگور معنی دار و بیشترین میزان عملکرد مربوط به تیمار ترکیبی اوره (۵ درهزار )+ سولفات روی (۳ در هزار) + اسید بوریک (۳ در هزار) بوده است.