سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعلی میربزرگی – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدة مهندسی، گروه مکانیک
حمید نیازمند – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدة مهندسی، گروه مکانیک
محمدرضا مدرس رضوی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدة مهندسی، گروه مکانیک
محمد مقیمان – استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدة مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله جریان های الکترواسموتیک مایع با توجه ویژه به اثرات مخازن به طور عددی بررسی شده اند . هندسـة جریـان شـامل یک ریزمجرا ی تخت و دو مخزن متصل به ابتدا و انتهای آن است در حالی که سیال عامل یک الکترولیت متقارن می باشد . معادلات حـاکم شامل معادله لاپلاس برا ی توز یع پتانس یل الکتر یکی خارج ی، معادله پواسـون بـرا ی توزیـ ع پتانسـ یل در لایـة دوگانـة الکتریکـی ، معـادلات ارنست – پلانک برا ی تع یین توز یع چگال ی بار و معادلات ناو یر – استوکس اصلاح شده برا ی م یدان جر یان است . حل معادلات به طریق عددی و برای یک ج ریان تراکم ناپذیر پا یدار س یال نیوتنی با استفاده از روش حجم محدود صورت می گیرد . جهـت بررسـ ی اعتبـار طـرح عـدد ی، ویژگی های کل یدی جر یان الکترواسموت یک اید ه آل ( بدون مخزن ) نظیر م یدان های توزیع یونی، پتانس یل الکتر یکی، فشار و سرعت که توسـط حل عددی بدست آمده ، با نتایج حل تحلیلی مقا یسه شده است . نتایج به وضوح نشان می دهند که پیش بینی های میـدان جریـان بـه حـل عددی معادله لاپلاس برای میدان الکتریکی خارجی حساس است ، به طوری که نتایج حاصل از یک میدان الکتریکـی کـاملاً همگـرا نشـده منجر به خطا در کمیات میدان جریان حاصله به ویژه توزیع فشار می گردد . در فشار یکسان مخازن، یک گرادیان فشـار معکـوس خطـی در مجرا القا می شود که ناشی از اثرات ورودی و خروجی مجرا است .