سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا اعتصام – مرکز تحقیقات کشاورزی زابل
ابراهیم پیرا – واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدجواد عابدی – واحد علوم و تحقیقات تهران
حسین اکبری مقدم – مرکز تحقیقات کشاورزی زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر عناصر غذایی ازت فسفر و پتاسیم بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم در شرایط شور این تحقیق در سه آزمایش جداگانه با اعمال سطوح هر یک از کودها با کیفیت های مختلف آب ابیاری از نظر شوری در سه کرار بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصافدی بر روی گندم رقم هیرمند در سال ۷۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک زابل انجام شد.