سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدمجتبی نوری حسینی – کارشناس ارشد بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خر

چکیده:

زمان کشت پیاز در هرمزگان به صورت پاییزه بوده که در این زمان از هر دو رقم تگزاس ارلی گرانو و پریماورا استفاده می شود. ازت به عنوان گلوگاه رشد در تمامی گیاهان زراعی از نقش ارزنده ای برخوردار بوده و بدون مصرف کودهای ازته امکان حصول عملکرد مطلوب با کیفیت مناسب وجود ندارد . فسفر نیز بعد از ازت مهمترین عنصر غذایی موردنیاز گیاه است و انرژی حاصل از فتوسنتز در ترکیبات فسفر دار نظیر ATP ذخیره می شود. گوگرد نیز یکی از عناصر مورد نیاز گیاه بوده و اکسیداسیون بیولوژیکی آن موجب کاهش اسیدیته خاک شده و در نتیجه جذب عناصری مثل فسفر، آهن و روی را افزایش می دهد (۱). کودهای آلی عموما علاوه بر بهبود خواص فیزیکی، قابلیت جذب عناصر کم مصرف از جمله آهن و روی را در خاک افزایش می دهند. کمبود روی و آهن نیز یکی از مهمترین و گسترده ترین کمبودهای عناصر غذایی در دنیا است و باعثمحدود شدن عملکرد در تولید محصولات زراعی از جمله پیاز می شود (۲). هدف از این تحقیق بررسی اثرات مصرف گوگرد، کود حیوانی، ازت، فسفر، روی و اهن برعملکرد پیاز دو رقم تگزاس ارلی گرانو وریماورا میباشد.