سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عنایت اله توحیدی نژاد – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان,
کورش صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تراکم بوته و مقادیر مختلف کود نیترو ژن بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم رقم آتیلا ۵ (چمران) در منطقه حاجی اباد استان هرمزگان آزمایشی در ا یستگاه تحقیقات کشاورزی حاجی آباد به اجرا گذاشته شد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت . که در آن کود نیترو ژن در چهار سطح (۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ بوته در مترمربع) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر کود نیتروژنه بر صفات ار تفاع گیاه و وزن کاه و کلش در سطح ۱% و در مورد صفت وزن هزار دانه در سطح ۵% معنی دار بود . بیشترین عملکرد دانه در حالت اثر متقابل کود نیترو ژن * تراکم برای مقادیر ۲۰۰ کیلدگرم کود نیتروژن در هکتار با ۴۰۰ بوته در متر مربع بمیزان ۵۳۱۲ کیلوگرم در هکتار بدست آمد و ک مترین عملکرد دانه در تراکم ۳۰۰ بوته در متر مربع و مصرف ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بمیزان ۳۸۲۸ کیلوگرم در هکتار بدست آمد.