سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جمیله سالارآملی –
زهره خاکی –
سیده پرستو یاسینی –
طاهره علی اصفهانی –

چکیده:

کادمیوم را سم قرن بیستم می نامند و به دلیل استفاده آن در صنایع مختلف به عنوان یک تهدید جدی برای سلامت انسان و حیوان به شمار می آید . پراکندگی این عنصر در محیط به حدی است که تقریبا " همه اجزاء زنجیره غذایی یعنی گیاه،حیوان و انسان در معرض آلودگی با آن قرار دارند . تحقیقات نقش این عنصر را در بروز آترو اسکلروزیس و تغییرات ساختار و میزان لیپو پروتئین ها ی سرم و بافتها بخصوص قلب و شریان آئورت و همچنین در ایجاد بیماریهای قلبی و عروقی کاملا " مشخص نموده است . اثر اکسیداسیون کادمیوم بر ترکیب لیپیدها در سایر بافتهای حیاتی از جمله مغز اثبات شده است . به د لیل نقش حیاتی لیپیدها در هموستاز بدن، ارزیابی تغییرات آنها د ر مواجهه با آلاینده های محیطی و غذایی ضروری می باشد، لذا در این تحقیق برآن شدیم تا با بررسی تغییرات جزء پروتئینی لیپوپروتئین ها و مقایسه نتایج آن با تغییرات لیپیدها در مواجهه با کادمیوم یکی دیگر ا ز احتمالات مکانیسم سمیت کادمیوم بر لیپو پروتئین ها و اهمیت آ ن را روشن نماییم . بدین منظور تعدادشانزده سر خوکچه هندی به مدت ۳۰ روز تحت جیره غذایی حاوی ۱۶ ، ۳۲ و ۴۸ میلیگرم کلرید کادمیوم تغذیه شده در پا یان دوره از تمامی حیوانات خونگیری شد
و آزمایشهای اندازه گیری میزان کلسترول،وی ال دی ال،ال دی ال،اچ دی ال و تری گلسیرید، جهت ارزیابی آترواسکلروزیس به روش کیت و آزمایش گروه تیول پروتئین های سرم به منظور ارزیابی اکسیداسیون پروتئین ها انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان فاکتورهای اندازه گیری شده به نسبت گروه شاهد تغییرات محسوسی را نشان نمی دهد