سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کرامت اخوان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی‐ مرکز مغان- استان اردبیل

چکیده:

این طرح به منظور تعیین بهترین زمان آبیاری بر اساس اندازه گیری رطوبت خاک و بررسی اثرات مقادیر مختلف آب بر عملکرد و سایر خصوصیات ارقام در دست معرفی شامل سیندوز و آکالا اس جی ۲× ۳۴۹ در یک آزمایش کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با ۴ تیمار آبیاری و ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان به اجرا درآمد.تیمار آبیاری شامل : انجام آبیاری پس از تخلیه (I1=%40)،ء(I2=%60)،ء(I3=%80) رطوبت قابل استفاده خاک در کل فصل رشد و یک تیمار دیگر شامل قبل از اوج گلدهی ۴۰% و پس از اوج گلدهی تا باز شدن غوزه ها ۶۰% رطوبت قابل استفاده خاک آبیاری انجام گردید.در کرت های فرعی نیز دو رقم در دست معرفی فوق الذکر قرار گرفت.زمان آبیاری بر اساس اندازه گیری رطوبت وزن خاک به طور مستقیم تعیین و مقدار آب مصرفی با استفاده از کنتور حجمی اندازه گیری گردید.در طول دوره آزمایش صفت مختلف شامل درصد سبز،درصد بوته های بارده، درصد ریزش اندام های زایشی،خصوصیات مرفولوژیک، مراحل فنولوژیکی، متوسط وزن غوزه،محصول وش ،درصد زودرسی و خصوصیات کیفی الیاف مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل از تجزیه مر کب و مقایسه میانگین عملکرد و زودرسی تیمارها از طریق آزمون دانکن نشان داد بین تیمارها از نظر عملکرد تفاوت معنی داری مشاهده نشد و رقم سیندوز با تیمار آبیاری (I2=60) با میانگین عملکرد دو ساله ۳۳۵۱ کیلوگرم در هکتار و زودرسی ۸۷/۵% نسبت به سایر تیمارها عملکرد بیشتری را به خود اختصاص داد.