سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رحیم مطلبی فرد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
علیرضا یزدان پناه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

ایستگاه تجرک همدان مهمترین وبزرگ ترین ایستگاه تولید سیب زمینی بذری در کشور میباشد. طبق یک مطالعه قبلی بیش از ۳۵ درصد اراضی دارای فسفر بالای ۲۰ و ۱۵ درصد حاوی فسفر ۲۰-۱۵ میلی گرم در کیلوگرم می باشند و متوسط غلظت روی در اراضی این ایستگاه حدود ۰/۵ میلی گرم در کیلوگرم می باشد.
مطالعات مختلف نشان داده است که اثرات متقابل روی و فسفر بر یکدیگر بیشتر یک پدیده فیزیولوژیکی می باشد و جذب بالای فسفر باعث کاهش جذب روی می شود. علت کمبود روی را در این حالت بیشتر به حاطر تجمع بیش از حد فسفر که از نقل و انتقال روی جلوگیری می کند می دانند به طوری که مطالعات نشان داده است با مصرف یک صد کیلوگرم فسفر اضافی ۴۰ درصد روی جذب شده از نقل و انتقال بازمانده و ۲۰ درصد دیگر آن در نوک ساقه ها تجمع می یابد.
Grawal , Terha (1983) اثرات متقابل فسفر و روی را در شرایط گلدانی بر روی سیب زمینی مورد ارزیابی قرار دادند و نتایج نشان داد که غلظت بالای فسفر باعث کا هش جذب روی و کاهش انتقال آن با تجمع در ریشه، ساقه و گره ها می شود.
Rajagopal , Devarajan (1978) با مطالعه بر روی ذرت مشاهده نمودند که با افزایش مصرف فسفر و روی غلظت این عناصر در برگ ذرات بالا می رود ولی غلظت عناصر متقابل در این حالت با افزایش مصرف دیگری کم می شود.
نتایج تحقیق Woustaui و همکاران (۱۹۹۱) بر روی گندم نشان داد که اثرات متقابل روی و فسفر در داخل گیاه اتفاق می افتد و محتوی روی ریشه و ساقه و جذب آن با مصرف فسفر کم می شود نتایج نشان داد که عمده اثرات متقابل فسفر و روی در انتقال روی به برگ صورت می گیرد.