سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمودرضا رمضان پور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب
غلامرضا علی زاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا، به علت کمبود آب، گرمای محیط و در نتیجه خشکی ، عدم مصرف صحیح کودهای شیمیایی، عملکرد محصولات کشاورزی، تحت تاثیر قرار می گیرد. به شدت کاهش می یاد(۱) پتاسیم در واکنش های آنزیمی، تنفس، متابولیسم هیدروکربورها ، سنتز پروتئین ها نقش کلیدی دارد. در اثر کمبود پتاسیم تولید هیدروکربورها کاهش یافته و در نتیجه تولید الیاف پنبهکه از سلولز تشکیل یافته کاهش می یابد (۱).
Cassmanو همکاران (۱۹۹۰) اظهار داشتند که نقش اصلی پتاسیم در پنبه رشد طول الیاف و کمبود پتاسیم، باعث کاهش کیفیت الیاف و عملکرد خواهد شد (۳).
ملکوتی (۲) اظهارنمود توصیه مصرف کودهای پتاسییمی به خاطر جوان بودن غالب خاک های کشور و شستشوی اندک هنوز ضرورت نیافته است.چنانچه بنا باشد درکشتهای فشرده و متمرکز بیشترین محصول بدست آید. مصرف کودهای پتاسیمی الزامی خواهد بود. از منابع مختلف کود پتاسیم می توان به سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم اشاره نمود. کلرور پتاسیم با ارزش ، ارزان قیمت، محلول و محتوی ۶۰ درصد پتاسیم (K2O) می باشد.
نظرات بر روی اثر سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم در عملکرد محصولات متفاوت است. Krauss (1992) در پاکستان گزارش نمود، که اثر کلرور پتاسیم مثبت بود (۴). ملکوتی (۱۳۷۵) اظهار داشت، در آزمایشهای کودی بر روی پنبه در اسلام آباد (پاکستان) ، با مصرف پتاسیم عملکرد پنبه ۹ درصد افزایش یافت ولی اختلافی بین دو نوع کود پتاسیمی مشاهده نگردید (۱).