سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سامان جوادی پیربازاری – دانشجوی دکتری آبیاری و زهشکی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ته
کورش محمدی – استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
احمد خدادادی – استادیار گروه محیط زیست ، بخش عمران دانشکده فنی ، دانشگاه تربیت مدرس، ت

چکیده:

رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی، شرب و صنعت مطرح می باشند. از این رو حفظ این منابع با توجه به خشکسالی های اخیر و توسعه شهری و روستایی یکی از وظایف مهم در حیطه محیط زیست می باشد.
رودخانه کارون از پر آب ترین رودخانه های کشور محسوب میگردد که در مسیر خود آب مورد نیاز شرب شهرها و روستاها و همچنین اراضی کشاورزی و کارخانجات صنعتی را تاسیس می نماید. کاهش آبدهی رودخانه در طی مسیر خود بر اثر برداشت های روز افزون آب از آن از یک سو و در عین حال تخلیه پسالهای شهری، صنعتی و کشاروزی به رودخانه از سوی دیگر و صحت کیفی آن در وضع موجود به مخاطره افکنده است.
لذا با توجه به اهمیت رودخانه ، در این تحقیق ابتدا منابع آلاینده شهری، صنعتی و کشارزوی منطقه شناسایی شده و سپس این پارامترهای کیفی با استانداردهای سازمان محیط زیست مقایسه شده است و درنهایت جهت کاهش اثرات پیشنهادهایی ارایه گشته است.