سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی آب ، بخش عمران ، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود قدسیان – دانشیار گروه مهندسی آب، بخش عمران ، دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
احمد خدادادی – استادیار گروه محیط زیست ، بخش عمران ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران

چکیده:

رودخانه ها بعنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی ،شرب و صنعت مطرح می باشند .با توجه به اهمیت این مجاری و خشکسالیهای سالهای اخیر ، حفظ این منابع یکی از وظایف مهم می باشد . از طرفی این منابع به عنوان محل تخلیه فاضلابها ، پسابهای کارخانه ها و زهکشها یکشاورزی قرار گرفته اند . با توجه با اینکه هر رو دخانه ظرفیت پذیرش آلاینده ها ی ورودی را تا حدود معینی دارا می باشد ، لذا بررسی کیفی و محیط زیستی این منابع امروزه مطرح می باشد .چنانچه بتوان نقاطی از رودخانه را از نظر پارامترهای کیفی آب که پایین تر از حد استاندارد می باشد مشخص نمود یافتن نقاط بحرانی و راهکار مناسب برای رفع این نقاط بحرانی آسانتر می شود . رودخانه شفارود دومین رودخانه پر آب منطقه و ضمناً جنوبی ترین و آخرین رودخانه حوزه آبریز تالش است .نظر به اینکه در برنامه توسعه چهارم کشور سد شفارود بر روی این رودخانه احداث می شود لذا با توجه به اهمیت این رو دخانه در منطقه در سال ۱۳۸۲ به مدت یک سال نمونه برداری از آب این رودخانه انجام گرفت و غلظت پارامترهای بیولوژیکی،شیمیایی ،میکروبی و آفتکشها در دو ایستگاه هیدرومتری و مصب رودخانه آزمایش گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . منابع آلاینده موجود در منطقه مطالعاتی بر اساس بازدیدهای میدانی ، جمع آوری اطلاعات از منطقه طرح شناسایی گردیده است . در این تحقیق سعی شده است که اثر منابع آلایندۀ شهری ، صنعتی و روستایی بر کیفیت آب این رودخانه بررسی شود. وپارامترهای کیفی رودخانه با استاندادها مقایسه شده و وضعیت آب کلی رودخانه از لحاظ کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی تعیین گردید هاست.