سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرامرز فائزنیا – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
احمد اخیانی – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
علیرضا محمدی – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

پتاسیم به عنوان یک ماده غذایی اولیه مهم کلزای روغنی، نظیر سایر زراعت های روغنی محسوب می گردد. بی شک کمبود شدید پتاسیم اثرات منفی مهمی بر رشد، عملکرد دانه و یا رفتار زراعی کلزای روغنی خواهد شد. نقش پتاسیم در کلزا نظیر سایر محصولات زراعی، عمدتا فعال کردن محدوده وسیعی از سیستم های آنزیمی میباشد. پتاسیم تحمل گیاه را نسبت به امراض، سرما و خشکی بیشتر و تولید نشاسته و کربوهیدراتها را افزایش می دهد، همچنین پتاسیم استحکام گیاه را افزایشداده و برای رشد بهینه مقدار مطلوب آن ضروری است. پتاسیم درمراحل اولیه رشد به سرعت ازخاک جذب شده مقدار آن در طول دوره گلدهی به بیشترین مقدار در واحد سطح می رسد (۱). مصرف کودهای پتاسیمی درآزمایشات متعددی در دنیا مورد بررسی قرار گرفته است ازجمله درهندوستان در شرایط آبی مصرف ۴۰ کیلوگرم K2O توصیه میگردد (۴). گرانت و بایلی (۱۹۹۳) حد بحرانی پتاسیم را برای حصول به حداکثر عملکرد ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک گزارش کرده اند (۲) این آزمایش به منظور بررسی اثرات مصرف منابع ومقادیر مختلف سرک وپایه کودهای پتاسیمی درکلزا در منطقه شاهرود انجام گرفت.