سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاخته سادات ابر قویی –
فرهاد خزینی –
مهدی ضرابی –
مصطفی مصطفوی –

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر قارچ کش‌هایی مانند کاپتان، بنومیل، مانکوذب، کاربندازیم بررویدرصد ریشه‌زایی رقم زرد زیتون انجام گردید. پس از مطالعه وبررسیهای لازم برروی بعضی قارچکشها مانند کاپتان، مانکوذب، بنومیل،کاربندازیم مشخص شده است که،در ترکیبات بعضی از مواد گروه بنزیمیدازول مانند کاربندازیم،بنومیل موادی با خاصیت سایتوکنینی وجوددارد که این ترکیبات در غلظت های پایین برروی تحریک وتقیسم رشدکالوس وریشه زایی موثر هستند.درعین حال دربسیاری ازمریستم های ریشه ای، تقسیم سلولی رادرغلظت های بالاتر متوقف می سازند واحتمال می رود کاربرد بی رویه این قارچ کشها، باعث عدم ریشه زایی قلمه ها گردد.بنومیل وکاربندازیم جزءگروه بنزیمیدازول بوده کهمیتواننددرغلظتپایینخاصیت سایتوکنینی (تحریک وتقسیمرشدکالوس وریشه زایی) ازخود نشان دهند.روش انجام این تحقیق، از طریقطرح بلوک‌های خرد شده با متن کاملاً تصادفی (SRD)به اجرا در آمد. در این روش از قلمه‌های نیمه خشبی برگدار به طول میانگین ۱۹ سانتی متر و قطر ۰/۷ سانتی متر استفاده گردید. که پس از تیمار با هورمون IBA با غلظت ppm3000 به مدت ۷ ثانیه در قارچکش‌های بنومیل، کاپتان، مانکوذب، کاربندازیم قرار گرفتند. این تیمارها خود در سه روش یکبار مصرف، دوبار مصرف و سه بارمصرف طبقه‌بندی شدند. سپس صفات مورد نظر که عبارت بودند از: میانگین سطح برگ،میانگین حجم کالوس، درصد ریشه‌زائی مورد ارزیابی قرار گرفتند. این آزمایش در ۹ تیمار با ۳ تکرار در سه روش مختلف و هر تکرار با ۹ قلمه انجام گردید که یکی از تیمارها تیمار شاهد بود. نتایج حاصل از تجزیه‌ واریانس و جدول میانگین‌ها، نشان داد که قابلبیت ریشه‌زایی تیمارهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قلمه‌ای تیمار شده با قارچکش بنومیل ۱ در هزار که قبلاً با هورمونIBA با غلظت ۳۰۰۰ppmتیمار شده بودند، با روش دوبار مصرف،‌بیشترین ریشه‌زایی (۴۳/۲%) را نسبت به سایر تیمارها و تیمار شاهد نشان داد. ضمن آنکه سلامت نهال نیز تضمین گردید. و این در حالی است که تیمار شاهد، بدون مصرف قارچکش‌ها با همان غلظت هورمونIBA ریشه‌زایی را در حد (۱۴/۱۶۲%) نشان داد. مصرف قارچ‌کش‌های کاپتان، مانکوذب، کاربندازیم، در دو غلظت ۱ در هزار و ۲ در هزار افزایش معنی داری را در ریشه‌زایی نسبت به تیمار شاهد نشان دادند.