سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
صادق اورعی زارع – استادیار و عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه ، فیروزکوه ، ایران
ابوالفضل شمسایی – استاد و عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، ایران
مهدی کیوان فر – کارشناس ارشد عمران آب و دبیر کمیته مدیریت بحران شرکت مدیریت منابع آب ایران

چکیده:
سدها علارغم آنکه مزایا و استفادههای متعددی نظیر تامین آب موردنیاز جوامع بشری و غیره را بهعهده دارند اما در مبابدل شکست تلفات جانی و خرابیهای وسیعی را در فعالیتهای زیربنایی و تاسیسات اقتصادی به بار میاورند. در این تحقیق ضمنبیان روش تحلیل خسارت و محاسبه آبگرفتگی ناشی از شکست سد بده اراهده تمهیددات زر در جلدو یری از غرقاب شدن مناطق شهری پاییندست سدها براثر شکست سد پرداخته میشود . در ادامه و بهمنظور بررسی وضعیت آماد ی سامانه هایتوزیع آب در مبابل شرایط بحرانی ابتدا به تعریف تعدادی معیار پرداخته و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بده تعیین رتبه آسیبپذیری سامانهها با توجه به معیارهای تعریف شده و درجه اهمیت آنها اقدار می ردد. بهطور کلی متدولوژی اراهه شده به تصمیم یرند ان این امکان را میدهد که با تعیین زینهها و معیارهای موردنظر ، به رتبه بندی آسیب پذیری سامانههای آب شهری دست یافته و بر اساس آن تصمیمات مبتضی را اتخاذ نمایند