سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباداله بانیانی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه
داریوش مظاهری – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی
عابد فروزش – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان
حسین جمیلی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه

چکیده:

در این طرح دو ساله (۸۳-۸۲) فاکتور نیترو ژن (۱۰۰%، ۷۵% و ۵۰% توصیه کودی ) آبیاری (آبیاری کامل و قطع آخرین آبیاری ) و استفاده از پیکس گرانول ٣٥ درصد (مصرف پیکس در زمان شروع گلدهی و عدم مصرف آن ) بصورت اسپلیت ، اسپلیت پلات در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در ٤ تکرار در ورامین ، گرگان وکاشمر اجرا شدند . نتایج نشان داد کاهش مصرف نیترو ژن بطور معنی داری سبب کاهش عملکرد در سطح ٥% در هر سه منطقه شده است. همچنین مصرف پیکس بطور معنی داری در سطح ٥% ارتفاع بوته را کاهش داده است . حذف آخرین آبیاری در مقایسه با آبیاری کامل تاثیری بر روی عملکرد و اجز ا عملکرد نداشته است . قطع آخرین آبیاری و مصرف ٥٠ % کمتر از توصیه کودی باعث افزایش زودرسی محصول گردیده . مصرف ١٠٠ % توصیه کودی زودرسی محصول را به تاخیر انداخته و بوته ها بخصوص همراه با آبیاری کامل از رشد رویشی بیشتری برخوردار بوده اند . اثرات متقابل نیترو ژن و آبیاری تاثیر ی بر عملکرد و اجزای آن نداشتند , اما نیترو ژن و پ یکس تاحدی موثر بوده بطوریکه پیکس تو انسته است اثرات سوء نیتروژن را بهبود بخشد و از رشد رویشی بوته ها جلوگیری نماید . مصرف ٧٥ % توصیه کودی تفاوت معنی داری با ١٠٠ % توصیه کودی نداشته و از لحاظ عملکرد و اجز ا عملکرد و زودرسی بسیار به هم نزدیک بوده اند.