سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیداسماعیل صفوی –
علی ناموران –
مصطفی گلابی –
بهرام ریحانی –

چکیده:

جسم زرد یکی از فاکتورها ی مهم در آبستنی محسوب می شود و بررسی اثرات انواع داروهای مختلف بر روی بافت آن باعث شناخت و درک بهتر فیزیولوژی و مشکلات ا ین ارگان خواهد بود . برا ی بررسی این موضوع تعداد ۲۸ عدد خرگوش در ۴ گروه ۷ تایی تقسیم بندی شدند . پس از همزمان سازی فاز استروس در خرگوشها، توسط یک میله شیشه ای ناحیه واژن خرگوشها القاء تخمک گذاری در تخمدان خرگوشها انجام شد . در روز دهم آبستنی کاذب به سه گروه آنالوگ پروستاگلاندین یعنی داینوپروست با نام تجاری لوت الایز با دوز ۰/۸-۱ میلی گرم به ازا ی هر کیلوگرم وزن بدن بصورت داخل عضلانی تزریق گردید . به گروه شاهد در روز دهم فقط سرم فیزیولوژی تزریق گردید . گروههای اول و دوم و سوم،به ترتیب ۲۴ ، ۴۸ ، ۷۲ ساعت پس از تزریق کالبد گشایی شده و نمونه های تخمدان در فرمالین %۱۰ جهت فیکس شدن قرار داده شد . از گروه شاهد نیز ۳ عدد خرگوش ۲۴ ساعت پس تزریق سرم فیزیولوژی، ۲ عدد پس از ۴۸ساعت و ۲ عدد پس از ۷۲ ساعت کالبدگشایی شده و تخمدان آنها در فرمالین %۱۰ قرار داده شد . سپس مقاطع بافتی از تخمدان تهیه و با رنگ آمیزی H&E و oil redofat staining رنگ آمیزی گردید . در مطالعه مقاطع بافتی تهیه شده از جسم زرد گرو ههای دریافت کننده PG در مقایسه با گروه شاهد تغییرات لوتئولیتیک در جسم زرد مشاهده گردید که این تغییرات با توجه به فاکتورهای متعدد مانند اندازه جسم زرد،هجوم بافت همبند،کروماتولیز،پیکنوزه شدن و سایر فاکتورها صورت گرفت . میزان لوتئولیز با افزایش زمان تأثیر PG افزایش می یابد .