سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جعفر حیدری – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
رضا برادران کاظم زاده – استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
سیدکمال چهارسوقی – دانشیار مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مدیریت موثر زنجیره تامین لازمه موفقیت کسب و کارهاست؛ امروزه رقابت بین کسب و کارها جای خود را به رقابت بین زنجیره های تامین داده است و ه یچ کسب و کاری بدون توجه به سایر اجزای دست اندرکار تـامین، تولیـد و توزیـع نمـی توانـد در رقابـت بـا سـایر زنجیره های تامین موفقیت چندانی کسب نماید . لازمه مدیریت موثر زنجیره تامین، انجام اقدامات مناسب به صورت اثربخش است , با ایـن حال شناخت اقدامات و فعالیت های مناسب خود نیازمند توجه به اثراتی است که این اقدامات برجای می گذارند . کاهش زمان های تحویـل می تواند یک اقدام مناسب تلقی شود ولی با اینحال سنجش میزان تاثیرات ناشی از آن به طور مناسبی در ادبیات صورت نگرفتـه اسـت . در این مقاله اثرات وجود واریانس در زمان های تحویل کلیه اعضای زنجیره در یک زنجیره تامین سریالی چهارسطحی بررسی شده اسـت . بررسی اثرات در دو مرحله اصلی انجام شده است : ۱ – شبیه سازی زنجیره تامین ۲ – تحلیل نتایج و انجام اثرسـنجی بوسـیله یـک مـدل ساختاری . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که افزایش واریانس در زمان های تحویل منجر به افزایش واریانس سفارشات صـادر شده توسط هریک از اعضای زنجیره تامین می شود ولیکن الزاما اثر شلاقی را افزایش نخواهد داد . در حقیقت با افزایش زمان های تحویل , سفارشات رسیده به هریک از اجزا ناهمگن تر از پیش شده اما این ناهمگنی در کلیه اعضای زنجیره به یک نسبت رخ داده و در نتیجه اثـر شلاقی افزایش نمی یابد . از طرف دیگر نشان داده شده است که افزایش واریانس زمان های تحویل منجر به افزایش هزینه های موجودی در زنجیره تامین می شود . نتایج حاصل از تحقیق بر اهمیت توجه به سرمایه گذاری بر روی کاهش واریانس زمان های تحویل تاکید دارد .