سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمدرضا عظیمیان – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
شعیب خانمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به استفاده گسترده و روزافزون از نیروگاه های سیکل ترکیبی در چرخه تولید توان الکتریکی, این نیروگاه ها در زمینه تولید انرژی الکتریکی مورد توجه فراوان قرار دارند. با توجه به این موضوع و محدودیت منابع انرژیو سوخت های فسیلی توجه به نحوه عملکرد این نیروگاه ها و بهینه سازی سیکل آنها به طور جدی باید مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله ابتدا مدلسازی نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از نرم افزار مدلسازی سیکل های نیروگاهی و درمرحله بعدی محاسبا ت اقتصادی برای سه حالت مختلف انجام شده است. نتایج حاصله از تحلیل اقتصادی نشان از آن دارد که برای حالت اول که داکت برنر در مدار نیست, هزینه تولید توان الکتریکی ۶/۸۴GJ و درحالت دوم که داکت برنرقبل از سوپرهیتر فشار قوی است ۸/۴۸GJ و درحالت سوم که داکت برنر بعد از سوپرهیتر فشار قوی قرار دارد,مقدار هزینه تولید توان الکتریکی۸/۵۵GJ می باشد. به طور کلی زمانیکه داکت برنر در مدار قرار میگیرد موجب افزایش توان خروجی سیکل می گردد اما موجب کاهش راندمان قانون دوم یا راندمان اگزرژیکی سیکل می گردد بهطوری که در حالت اول راندمان اگزرژیکی سیکل% ۵۱/۶۲در حالت دوم% ۴۹/۲۷و در حالت سوم% ۴۹/۸۲می باشد.