سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی سمنانی – دانشگاه امام حسین (ع) – دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی شیمی
شهام انوشه – دانشگاه امام حسین (ع) – دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی شیمی

چکیده:

پربورات سدیم بعنوان یک سفید کننده نقش بسیار مهمی در صنایع مختلف د ارد و یکی از اجزاء مهم در فورمولاسیون پودرهای شوینده است . این ماده از واکنش متابورات سدیم برروی پراکسید ئیدروژن بدست می آید که متابورات سدیم نیز از اثر بوراکس بر سود حاصل می شود در این مقاله اثر زمان ریزش بوراکس بر ویسکوزیته محلول واکنش و همچنین اثر نوع هم زن در تهیه متابورات سدیم بررسی گردیده است . تاثیر نوع همزن و شدت ریزش متابورات سدیم در دانه بندی و تخلخل پربورات سدیم نیز بررسی شده است . نتایج نشان می دهند که استفاده از همزن لنگری(Anchor) و تاثیر بسزایی در بهبود دانه بندی افزایش تخلخل ذر ات پربورات دارد وافزایش زمان ریزش متابوراتدانه بندی مناسبی را ایجاد می کند ولی از تخلخل ذرات می کاهد. همچنین استفاده از ای ن نوع همزن سبب یکنواختی محلول و کاستن تاثیر ریزش بوراکس بر ویسکوزیته محلول واکنش خواهد داشت.