سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عزیز مجیدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
کامبیز خوارزمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
ابراهیم سپهر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
سوران شرفی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

استان آذربایجان غربی یکی از مناطق مهم پرورش دام محصول می گردد و کشت یونجه سطح وسیعی از اراضی استان را به خود اختصاص داده است. از آنجا که تعیین سطوح بهینه کودها برای رسیدن به عملکردهای اپتیمم یکیاز اهداف مهم پژوهش های تغذیهای است و در اینمیان عناصری که با همدیگر اثرات آنتاگونیستی دارند از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند چرا که تعیین سطح بهینه یکی ازآنها بدون در نظر گرفتن دیگری ممکن بوده طوری که با دخیل شدن دیگری معادله بدست آمده تغییر کرده و بالطبع سطح توصیه شده فرق خواهد کرد پتاسیم و منیزیم از چنین وضعیتی برخوردارند و از عناصر بسیار مهم در تغذیه یونجه محسوب میگردند . Jame و همکاران (۱۹۹۵) در بررسی اثرات فسفر و پتاسیم در خاکهای آهکی اظهار داشتند که مصرف پتاسیم بیوماس یونجه را در کوتاه مدت بطور معنی داری بالا می برد و بنابراین مصرف پتاسیم را در هر بهار برای یونجه توصیه کردند (۱). Kitchen و همکاران (۱۹۹۰) در بررسی سطوح پتاسیم بر روی یونجه دریافتندعملکرد علوفه، ارتفاع بوته، وزن ریشه و کربوهیدراتهای غیر ساختمانی ریشه با مصرف پتاسیم افزایش یافت (۲). Sumner و Walworth (1990) در دو آزمایش مزرع ای نشان دادند که با افزایش پتاسیممیزان منیزیم در خاک و گیاه کاهش یافت و مصرف توام پتاسیم و منیزیم وزن ماده خشک گیاهی را افزایش داد در حالیکه مصرف یکی از آنها با تاثیر در جذب دیگری عملکرد را کاهش داد (۴)Tindall و Bond (1990) در بررسی سطوح مختلف پتاسیم وفسفر دریافتند که با مصرف ۴۸۰ و ۴۶۰ پوند در ایرک P2O5 , K2O عملکرد ۳۶ درصد افزایش می یابد (۳). Zebarthو همکاران (۱۹۹۱) در کالیبراسیون پتاسیم برای یونجه اظهار داشت مصرف کودهای پتاسیمی بر اساس آزمون خاک برای عملکردهای بالاتر اقتصادی هستند و اگر پتاسیم خاک ۱۵۰ پوند در ایکر باشد به ترتیب ۱۳۲ و ۸۷ و ۵۸ پوند در ایکر پتاسیم با توجه به شرایط اقتصادی توصیه می گردد (۵). هدف از انجام تحقیق حاضر بررسیی اثرات پتاسیم و منیزیم بر عملکرد و کیفیت محصول یونجه بود.